گروه اینترنتی ایرانیان استفاده از مطالب سایت حتی بدون ذکر منبع هم بلامانع می باشد مدیریت سایت http://clipnama.mihanblog.com 2020-05-25T05:54:35+01:00 text/html 2012-10-29T06:54:29+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی داستان عشق موسی مندلسون http://clipnama.mihanblog.com/post/128 <div align="center"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(209, 230, 239);"> <font size="7"><font size="5"><span class="yiv671358021auto-style1">دا</span></font><span dir="rtl" lang="AR-SA"><span style="outline:invert none 0px;font-size:32px;font-weight:bold;"><font color="#1e66ae" face="times, serif"><u><span class="yiv671358021auto-style1">ستان عشق موسی مندلسون</span></u></font></span></span></font></a><br> <br> <span dir="rtl" lang="AR-SA"> <span style="outline:invert none 0px;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:invert none 0px;font-family:times, serif;"> <font style="outline:invert none 0px;" color="#1e66ae" size="4"> <br class="yiv671358021auto-style1"></font> <font style="outline:invert none 0px;" color="#234786" size="4"> <span id="yiv671358021ecxlw_1350859253_0" class="yiv671358021auto-style1">موسی مندلسون</span></font></a></span></span><span class="yiv671358021auto-style1" dir="rtl" style="font-size:13.5pt;font-family:times, serif;" lang="AR-SA">،</span><span dir="rtl" style="color:rgb(51, 51, 255);font-size:13.5pt;font-family:times, serif;" lang="AR-SA"><span class="yiv671358021auto-style1">&nbsp;فیلسوف آلمانی&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">یهودی&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">و پدربزرگ موسیقی‌دان برجسته فلیکس مندلسون،&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">انسانی&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">زشت و عجیب‌الخلقه بود. قدی بسیار كوتاه و قوزی بدشكل بر&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">پشت&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">داشت</span></span><span style="color:rgb(51, 51, 255);font-size:13.5pt;font-family:times, serif;" lang="EN-US">.</span><br> <br> <br> <table dir="rtl" style="background-color:rgb(255, 192, 203);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td valign="top"> <div dir="rtl" style="direction:rtl;" align="right"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"> <span dir="ltr"> <img class="yiv671358021auto-style1" src="http://www.wisdomportal.com/Romance/MMendelssohn%28218x288%29.gif" style="border-width:0px;" border="0"></span></a></div> <div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl;" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"> <span dir="ltr"><span class="yiv671358021auto-style1">Moses Mendelssohn</span><br class="yiv671358021auto-style1"> <span class="yiv671358021auto-style1">(1729-1786)</span></span></a></div> </td> </tr> </tbody></table> <br> <div align="center"> <table dir="rtl" style="background-color:rgb(255, 192, 203);" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td valign="top"> <div dir="rtl" style="text-align:right;direction:rtl;"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"> <span dir="ltr"> <img class="yiv671358021auto-style1" src="http://www.wisdomportal.com/Romance/FrometGugenheim%28218x288%29.gif" style="border-width:0px;" border="0"></span></a></div> <div dir="rtl" style="text-align:center;direction:rtl;" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"> <span dir="ltr"><span class="yiv671358021auto-style1">Fromet Gugenheim</span><br class="yiv671358021auto-style1"> <span class="yiv671358021auto-style1">(1738-1812)</span></span></a></div> </td> </tr> </tbody></table> </div> <br> <br> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <b><span style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA"><span class="yiv671358021auto-style1">موسی روزی در هامبورگ با تاجری آشنا شد كه دختری بسیار زیبا و دوست داشتنی به نام فرومت داشت. موسی در كمال ناامیدی، عاشق آن&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">دختر&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">شد، ولی فرومت از ظاهر و هیكل از شكل افتاده او منزجر بود.</span></span></b></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <b><span style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA"><span class="yiv671358021auto-style1">زمانی كه قرار شد موسی به شهر خود بازگردد، آخرین شجاعتش را به كار گرفت تا به اتاق دختر برود و از آخرین فرصت برای گفتگو با او استفاده كند. دختر حقیقتاً از&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">زیبایی&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">به فرشته ها شباهت&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">داشت</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">، ولی ابداً به او نگاه نكرد و قلب موسی از اندوه به درد آمد. موسی پس از آن كه تلاش فراوان كرد تا صحبت كند، با شرمساری پرسید:</span></span></b></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <b><span style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA"><span class="yiv671358021auto-style1">- آیا می دانید كه عقد ازدواج انسانها در&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">آسمان&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">بسته می شود؟</span></span></b></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <span class="yiv671358021auto-style2" style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA">دختر در حالی كه هنوز به كف اتاق نگاه می كرد گفت:</span></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <span class="yiv671358021auto-style2" style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA">- بله، شما چه عقیده ای دارید؟</span></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <span class="yiv671358021auto-style2" style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA">- من معتقدم كه خداوند در لحظه تولد هر پسری مقرر می كند كه او با كدام دختر ازدواج كند. هنگامی كه من به دنیا آمدم، عروس آینده ام را به من نشان دادند و خداوند به من گفت:</span></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <span class="yiv671358021auto-style2" style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA">«همسر تو گوژپشت خواهد بود»</span></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <b><span style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA"><span class="yiv671358021auto-style1">درست همان جا و همان موقع من از ته دل&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">فریاد&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">برآوردم و گفتم:</span></span></b></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <b><span style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA"><span class="yiv671358021auto-style1">«اوه خداوندا!&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">گوژپشت&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">بودن برای یك زن فاجعه است. لطفاً آن قوز را به من بده و هر چی زیبایی است به او عطا كن»</span></span></b></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <span class="yiv671358021auto-style2" style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA">فرومت سرش را بلند كرد و خیره به او نگریست و از تصور چنین واقعه ای بر خود لرزید.</span></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <span class="yiv671358021auto-style2" style="font-size:13.5pt;" lang="AR-SA">او سال های سال همسر فداكار موسی مندلسون بود.</span></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <span class="yiv671358021auto-style1" style="font-size:12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <b><span style="font-size:13.5pt;color:rgb(0, 127, 64);" lang="AR-SA"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"> <span class="yiv671358021auto-style1">نتیجه اخلاقی1:</span></a><br class="yiv671358021auto-style1"> <span class="yiv671358021auto-style1">راست است كه دخترها از گوش خر می شوند و پسرها از چشم</span><br class="yiv671358021auto-style1"> <br class="yiv671358021auto-style1"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"> <span class="yiv671358021auto-style1">نتیجه اخلاقی2:</span></a><br class="yiv671358021auto-style1"> <span class="yiv671358021auto-style1">ای تو روح هرچی مرد قالتاقه</span></span></b></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <span class="yiv671358021auto-style1" style="font-size:12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"> <span class="yiv671358021auto-style2" style="font-size:13.5pt;color:rgb(0, 127, 64);" lang="AR-SA"> نتیجه اخلاقی 3:</span></a></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <b><span style="font-size:13.5pt;color:rgb(0, 127, 64);" lang="AR-SA"> <span class="yiv671358021auto-style1">هیچگاه زود نباید&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">قضاوت&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">کرد، موسی مندلسون در کنارفلسفه بافی هایش تجارت و&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">بیزینس&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">هم می کرد</span></span></b></div> <div class="yiv671358021ecxMsoNormal" dir="RTL" align="center"> <b><span style="font-size:13.5pt;color:rgb(0, 127, 64);" lang="AR-SA"> <span class="yiv671358021auto-style1">و تاجر موفق و متمولی بود پس فرومت همینجوری هم بله را&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span class="yiv671358021auto-style1">نگفته&nbsp;</span></a><span class="yiv671358021auto-style1">است. آره داداش ، اینجوریاس!</span></span></b></div> <br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(35, 71, 134);outline:0px;"><span dir="ltr"></span></a></div> text/html 2012-10-29T06:37:23+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی نقاشی های خلاقانه روی کانتینر http://clipnama.mihanblog.com/post/127 <div align="center"><span style="font-weight:bold;font-size:18px;color:rgb(0, 0, 255);">نقاشی های خلاقانه روی کانتینر<br><br></span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color:rgb(30, 102, 174);outline:0px;"><img alt="گروه اینترنتی رسانه من ..::Irasane Group::.." src="http://didan.ir/wp-content/uploads/2012/Seyfi/91-06-15/tablighat%20khalagh%20kamiun/01.jpg" style="border-width: 0px;" height="365" width="548"></a><br><br><br><div align="center"><p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration: none;"><font style="font-weight: 600;" face="Tahoma"><font style="font-weight: 600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight: 600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight: 600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight: 600;" face="Tahoma"><font style="font-weight: 700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><div align="center"><br></div></div><br></div> text/html 2012-10-11T16:10:13+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی مجموعه مدل های مانتو شماره دوم http://clipnama.mihanblog.com/post/126 <div style="text-align: center;"><font color="#ff007f" face="tahoma,new york,times,serif" size="5">مجموعه مدل های مانتو شماره دوم</font><br><br> <font color="#00bfbf" face="tahoma,new york,times,serif" size="5">گرد آورنده : ریحانا غفاری</font><br><br><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join" style="color: rgb(35, 71, 134); outline: 0px none;"> <img alt="http://www.iranvij.ir/upload/image_mordad91/16921959042077020067.jpg" class="yiv435128462decoded" src="http://www.iranvij.ir/upload/image_mordad91/16921959042077020067.jpg" style="border-width: 0px; width: 446px; height: 568px;"></a><br><br><div align="center"><p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration: none;"><font style="font-weight: 600;" face="Tahoma"><font style="font-weight: 600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight: 600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight: 600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight: 600;" face="Tahoma"><font style="font-weight: 700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><div align="center"><br></div></div><br><br> </div> text/html 2012-10-11T16:00:13+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی شما دخترخانم جوان http://clipnama.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="5"><span style="text-align: right; color: rgb(255, 0, 0);">شما دخترخانم جوان<br></span></font><div style="color: rgb(69, 69, 69); font-size: 12px;" align="center"> <div class="yiv125458650style11" style="direction: rtl;" align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://movies.groups.yahoo.com/group/tinamilani21/join"> <img alt="http://www.patogh98.com/uploads/2012/08/ghale1212311ggg2313b-asli1.jpg" src="http://www.patogh98.com/uploads/2012/08/ghale1212311ggg2313b-asli1.jpg" style="border-width: 0px; width: 489px; height: 310px;"></a><br><br><p align="center"><font color="#ff0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align: center;" align="center"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration: none;"><font style="font-weight: 600;" face="Tahoma"><font style="font-weight: 600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight: 600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight: 600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight: 600;" face="Tahoma"><font style="font-weight: 700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><br><br><br></div> </div><br></div> text/html 2012-09-25T11:42:13+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی گـــــــزارش تصــــــــویـــــری از زنـــــــدان زنـــــــــان http://clipnama.mihanblog.com/post/124 <div align="center"><span style="font-weight:700;"><font color="#E83A00" size="5">گـــــــزارش تصــــــــویـــــری از زنـــــــدان زنـــــــــان<br><br></font></span><p align="center"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://join.pfun.info/join/index.htm"><img class="yiv58567382decoded" alt="http://up07.persianfun.info/img/91/7/zendan-zanan/861757_orig.jpg" src="http://up07.persianfun.info/img/91/7/zendan-zanan/861757_orig.jpg" border="0"></a></p><br></div> text/html 2012-09-25T11:38:35+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی تصاویر بیست درخت شگفت انگیز http://clipnama.mihanblog.com/post/123 <h2 style="color:rgb(204,0,0);" align="center">تصاویر بیست درخت شگفت انگیز</h2><p align="center"><img alt="" src="http://fungroups.ir/fun/2012/September/trees_files/securedownload.jpg" height="601" width="667"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align:center;" align="center"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration:none;"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p> text/html 2012-09-25T11:33:31+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی دانلود آلبوم جدید مرتضی پاشایی با نام یکی هست http://clipnama.mihanblog.com/post/122 <div class="post-title-space"> <h1 align="center">دانلود آلبوم جدید مرتضی پاشایی با نام یکی هست</h1><div style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">مرتضی پاشایی</span>&nbsp;</strong>با نام&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>یکی هست</strong></span></div> <div style="text-align: center;"><a href="http://irasane.com/1391/07/04/album-yeki-hast" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-9260" title="یکی هست" src="http://irasane.com/wp-content/uploads/2012/09/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA.jpg" alt="" height="400" width="400"></a></div> <p style="text-align: center;">( ترانه سرایان : علی بحرینی و مهرزاد امیر خانی – تنظیم کنندگان : پازل باند و پیمان عیسی زاده ، مرتضی پاشایی )<br> ( نوازندگان : پیام طونی ، رضا تاجبخش ، بهنام حکیم ، مسعود همایونی ، امید حجت ، فیروز ویسانلو و … )<br> ( آهنگسازان : میلاد ترابی و مرتضی پاشایی – مدیر اجرایی : مهدی کرد )</p> <p style="text-align: center;"><span id="more-9259"></span></p> <p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>برای حمایت از صاحب اثر فقط اهنگ <strong>یکی بود یکی نبود&nbsp;</strong>در سایت قرار گرفت<br> لطفا آلبوم را با کیفیت اورجینال از فروشگاه های فرهنگی و هنری خریداری فرمایید</strong></span></p> <p style="text-align: right;">برای دانلود روی لینک زیر کلیک راست save link as ر بزنید :</p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #0000ff;"><strong>لینک دانلود</strong></span> : &nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>&nbsp;<a href="http://irasane.com/wp-content/uploads/2012/09/01.-Yeki-Bood-Yeki-Nabood.mp3" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">دانلود آلبوم یکی هست – مرتضی پاشایی – یکی بود یکی نبود</span></a></strong></span></p> <p style="text-align: right;">کیفیت : ۱۲۸</p> <p style="text-align: right;"><span style="color: #ff6600;"><strong>تراک های موجود در البوم</strong></span>:</p> <p style="text-align: right;"><a href="http://irasane.com/wp-content/uploads/2012/09/01.-Yeki-Bood-Yeki-Nabood.mp3" target="_blank"><strong>یکی بود یکی نبود</strong></a></p> <p style="text-align: right;"><strong>باید کاری کنی&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>بیا برگرد&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>نبز احساس</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>برو&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>به خدا&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>خاطره ها </strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>دقیقه های اخر</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>عشق یعنی این&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>دیدی</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>ارزو&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>یکی هست</strong></p><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align:center;" align="center"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration:none;"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p> </div> <div class="meta"><br> </div> text/html 2012-09-13T13:16:29+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی کلیپ خنده دار http://clipnama.mihanblog.com/post/121 <br><div align="center"><font size="4"><b>امروز یه کلیپ بسیار خنده داری براتون انتخاب کردم امیدوارم از این کلیپ لذت ببرین من که حسابی خندیدم<br><font color="#FF0000">پیشنهاد می کنم حتما دانلود کنید<br><br></font></b></font><br><img src="http://s3.picofile.com/file/7499262896/Stress_Reliever.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align:center;" align="center"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration:none;"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><br></div> text/html 2012-09-13T13:01:19+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی عنکبوت خندان http://clipnama.mihanblog.com/post/120 <div align="center"><font color="#6600CC" size="4"><strong><font color="#FF0000">قدرت خدارا با چشم هایتان ببینید.</font><br>عنکبوت خندان<br><font color="#FF0000">به هیچ وجه از دست ندین.<br><br></font></strong></font><br><div><font face="Tahoma"><img style="max-width: 800px; cursor: pointer;" src="http://raazebaghaa.ir/imagecenter/images/ermuacene17u6y7t13ej.jpg" alt="" border="0"><br><br></font><b><br></b> <div align="right"><div align="center"><div align="center"><b><font face="Tahoma">مردم هاوایی این عنکبوت را با نام </font><font face="Tahoma">nananana makaki</font><font face="Lucida Sans Unicode">ʻ</font><font face="Tahoma">i</font><font face="Tahoma"> به معنی " عنکبوت صورت دار </font><font face="Tahoma">face-patterned spider</font><font face="Tahoma"> " می شناسند. واژه </font><font face="Tahoma">grallator </font><font face="Tahoma">نیز در نام علمی این <span class="glossarylink">جانور</span> به معنی " راه رونده پادراز </font><font face="Tahoma"><font color="black">stiltwalker</font></font><font face="Tahoma"> " </font><font face="Tahoma">است که اشاره به پاهای دراز و باریک عنکبوت خندان دارد.</font></b><br></div><b><font face="Tahoma"><br></font></b><br><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration:none;"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><br></div></div> <br></div><font color="#6600CC" size="4"><strong></strong></font></div> text/html 2012-09-13T12:56:59+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی تصاویری که با چشم قابل رویت نیست http://clipnama.mihanblog.com/post/119 <div align="center"><font size="5"><b>تصاویری که با چشم قابل رویت نیست<br><br></b></font><img alt="" src="http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/3/11/137450_960.jpg" border="0" height="534" width="487"><br><br><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration:none;"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><br><br></div> text/html 2012-09-09T09:26:21+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی هنر نمایی و خلاقیت با میوه ها http://clipnama.mihanblog.com/post/118 <div align="center"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody4"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2394"><font style="font-weight:600;" id="yiv1384876497yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2395"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2396"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2397"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2398"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2399"><font style="font-weight:700;" id="yiv1384876497yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2400"><h2 class="yiv1384876497posttitle" align="center"><font color="#0000FF" size="6">هنر نمایی و خلاقیت با میوه ها</font></h2><p><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody4"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2394"><font style="font-weight:600;" id="yiv1384876497yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2395"><p align="center"> <font style="font-weight:600;" face="Tahoma"> <span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody18"> <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://group.shadine.ir"> <img src="http://shadine.ir/post/shahrivar/honarnamaee_ba_mive/37856074122476536031.jpg" alt="گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید" border="0" height="687" width="541"></a></span></font></p></span></font></font></span></span></span></font></p><p><br></p></span></font></span></span></span></span></font></span></font></font></span></span></span></font></div><div align="center"><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration:none;"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody4"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2394"><font style="font-weight:600;" id="yiv1384876497yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2395"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2396"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2397"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2398"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2399"><font style="font-weight:700;" id="yiv1384876497yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2400"></span></font></span></span></span></span></font></span></font></font></span></span></span></font></div><br><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody4"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2394"><font style="font-weight:600;" id="yiv1384876497yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2395"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2396"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2397"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2398"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2399"><font style="font-weight:700;" id="yiv1384876497yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2400"></span></font></span></span></span></span></font></span></font></font></span></span></span></font><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody4"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2394"><font style="font-weight:600;" id="yiv1384876497yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2395"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2396"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2397"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2398"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2399"><font style="font-weight:700;" id="yiv1384876497yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><span id="yiv1384876497ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody2400"></span></font></span></span></span></span></font></span></font></font></span></span></span></font> text/html 2012-09-09T09:24:51+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی بازیگر زنی که لباس پسرش را می پوشد! http://clipnama.mihanblog.com/post/117 <h2 align="center">بازیگر زنی که لباس پسرش را می پوشد! </h2><p style="text-align: justify; direction: rtl;">مگان فاکس ۲۴ساله، که مدتی پیش با برایان گرین ازدواج کرده بود، این روزها سوژه بسیاری از مجلات و سایتهای دنیا شده است.</p> <p style="text-align: justify; direction: rtl;">برایان پسری ۸ ساله دارد که با او و مگان زندگی میکند. موضوعی که باعث جلب توجه سایتها و رسانه های مختلف به مگان فاکس شده است، نوع لباس پوشیدن این زن مشهور است، چرا که او لباس&nbsp; های پسر ۸ ساله&nbsp; خود را به تن میکند!</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.irangrand.ir/" title="بازیگر زنی که لباس پسرش را می پوشد! + عکس"><img src="http://www.irangrand.ir/uploads/admin/1391/06/18/8/439ecf5cfe.jpg" title="بازیگر زنی که لباس پسرش را می پوشد! + عکس" alt="بازیگر زنی که لباس پسرش را می پوشد! + عکس" border="0"></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.irangrand.ir/" title="بازیگر زنی که لباس پسرش را می پوشد! + عکس"><img src="http://www.irangrand.ir/uploads/admin/1391/06/18/8/eeb61448c2.jpg" title="بازیگر زنی که لباس پسرش را می پوشد! + عکس" alt="بازیگر زنی که لباس پسرش را می پوشد! + عکس" border="0"></a></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2012-09-09T09:21:27+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی مراسم عجیب آزار دختران در اوکراین http://clipnama.mihanblog.com/post/116 <h2 align="center">مراسم عجیب آزار دختران در اوکراین!</h2><p align="center"><br></p><p align="center">مردم در نقاط مختلف دنیا سنتها و جشنهای جالب و گاهی عجیب دارند که برخی از آنها با شوخی چند نفر با هم آغاز شده و کم کم به کل شهر و یک کشور تسری یافته است ، مانند آنچه در یکی از شهرهای کشور اوکراین برگزار شده و به “جشن آب” شهرت یافته است.</p> <p align="center">در این جشن که روز دوشنبه ی پس از عید پاک برگزار می&nbsp;شود، پسران جوان و نوجوان در نقاطی از شهر “لفیف” کمین می&nbsp;کنند و با عبور رهگذران و بالاخص دختران جوان و نوجوان ، با آب به آنها حمله می&nbsp;کنند!</p> <p align="center">این مراسم در چند شهر دیگر کشور اوکراین نیز در این روز برگزار می&nbsp;شود ، تاکنون شکایاتی در زمینه ی آزار و اذیت در هنگام برگزاری جشن و همچنین سرماخوردگی دخترانی که خیس شده اند به پلیس رسیده است، اما چون تعداد این موارد معدود بوده است ، پلیس با برگزارکنندگان این جشن برخورد نمی&nbsp;کند.</p> <p align="center"><a title="مراسم عجیب آزار دختران در اوکراین!+عکس " href="http://www.irangrand.ir/"><img title="مراسم عجیب آزار دختران در اوکراین!+عکس " src="http://www.irangrand.ir/uploads/admin/1390/11/15/5/ba41745d93.jpg" alt="مراسم عجیب آزار دختران در اوکراین!+عکس " border="0" height="427" width="540"></a></p><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align:center;" align="center"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration:none;"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><p><br><a title="مراسم عجیب آزار دختران در اوکراین!+عکس " href="http://www.irangrand.ir/"></a></p> text/html 2012-09-05T19:58:43+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی جملات الهام بخش و مفهومی درباره زندگی http://clipnama.mihanblog.com/post/115 <div align="center"><font size="4"><b>جملات الهام بخش و مفهومی درباره زندگی<br><br></b></font><p><img class="aligncenter" src="Http://didan.ir/wp-content/uploads/2012/Seyfi/91-06-14/jomalat%20elham%20bakhsh%20v%20mafhum%20dar%20baraye%20zendgi/01.jpg" alt="جملات الهام بخش و مفهومی درباره زندگی" height="312" width="498"></p><br><div align="center"><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration:none;"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><div align="center"><br></div></div></div> text/html 2012-09-05T19:55:57+01:00 clipnama.mihanblog.com نعیم احمدی تصاویر بامزه و جالب از حیوانات http://clipnama.mihanblog.com/post/114 <div align="center"><font size="5"><b>تصاویر بامزه و جالب از حیوانات<br><br></b></font><p><img class="aligncenter" src="Http://didan.ir/wp-content/uploads/2012/Seyfi/91-06-14/bamaze%20v%20jalb%20az%20heivanat/07.jpg" alt="تصاویر بامزه و جالب از حیوانات" height="265" width="511"></p><br><div align="center"><p align="center"><font color="#FF0000" size="3"><b>به ادامه مطلب بروید</b></font><br></p><p style="text-align:center;"><a rel="nofollow" title="" style="text-decoration:none;"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240056" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_-1279240055" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" id="yiv1662715568yui_3_2_0_1_1333444332247175" face="Tahoma" size="2"><font style="font-weight:600;" face="Tahoma"><font style="font-weight:700;" face="Tahoma"> <span id="yiv1662715568ctl00_ContentPlaceHolder1_DataList1_ctl00_lblstrTextBody1944"> <img alt="برای عضویت در بزرگترین گروه اینترنتی ایران کلیک نمایید" src="http://group.shadine.ir/images/Group-banner2.gif" border="0"></span></font></font></font></font></font></font></a></p><div align="center"><br></div></div></div>